Algemene Voorwaarden BY Marisa

1. Definities

  1. BYMarisa: BYMarisa is gevestigd in Amsterdam aan de Max de Haasstraat 10, 1087 MD te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 86935496
  2. Cliënt: Ieder natuurlijk persoon door wie of namens de overeenkomst tot stand is gekomen.
  3. Partijen: BYMarisa en Cliënt samen.

2. Algemeen

1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend te worden afgeweken.

2. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BYMarisa en Cliënt zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

4. Indien BYMarisa niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BYMarisa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

5. BYMarisa is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming, naar het oordeel van BYMarisa, onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, naar het oordeel van BYMarisa  de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van haar kan worden gevergd.

6. Indien BYMarisa tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Cliënt of van derden uitdrukkelijk uit. 

8. BYMarisa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

9. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Gezondheid

BYMarisa is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid en dient bij de geringste twijfel contact op te nemen met een arts. 

4. Prijzen

Alle prijzen die BYMarisa hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of online academy kenbaar zijn gemaakt, kan BYMarisa te allen tijde wijzigen.

5. Grondslag overeenkomst

1. BYMarisa zal de door haar te verrichten diensten verrichten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2. Een aangegane overeenkomst kan niet tussentijds door Cliënt worden opgezegd.

6. Intellectueel eigendom

  1. BYMarisa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten( waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht, etc)op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens, waaronder alle online informatie en aanbiedingen of andere informatieoffertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  1. De Cliënt mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYMarisa (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

7. Boetebeding

  1. Indien de Cliënt het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van BYMarisa een onmiddellijk opeisbare boete van €50.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
  3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van BYMarisa waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding  te vorderen. 

8. Aansprakelijkheid BYMarisa

  1. BYMarisa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Cliënt lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien BYMarisa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9. Vervaltermijn

Elk recht van de Cliënt op schadevergoeding van BYMarisa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 vanher Burgerlijk Wetboek.

10. Overmacht

1. BYMarisa heeft het recht de overeengekomen adviezen en begeleiding op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

2. Onder overmacht wordt in dezer Algemene Voorwaarden verstaan; alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BYMarisa geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor BYMarisa niet in staat is haar verplichtingen uit te oefenen.

3. BYMarisa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover BYMarisa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en het aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is BYMarisa gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren. BYMarisa betaalt het in geval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming het ontvangen bedrag pro rata terug aan Cliënt.

11. Overgang van rechten

1. Rechten van de Cliënt uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van BYMarisa.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

12. Privacy

BYMarisa zal geen informatie over Cliënt vestrekken aan derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

13. Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst valt onder het Nederlands Recht. In geval van conflicten zal een Nederlandse rechter zich hierover buigen.

Binnen 23 minuten gefocust en opgeladen dankzij deze unieke Quick Recharge audio

Download gratis Quick Recharge Audio