Retreat boekings- en annuleringsvoorwaarden

 • 1. Door het invullen van het registratieformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • 2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek plaats te vinden. Voor een weekend retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Yoga Retreat het recht de reservering te laten vervallen.
 • 3. Inschrijving is pas definitief na betaling.
 • 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het geld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
   – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
   – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
   – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
   – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Yoga Retreat zijn doorgegeven.
 • 8. Yoga Retreat heeft het recht de Retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Yoga Retreat zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • 2. Deelname aan de retreat is geheel op eigen risico. Yoga Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Yoga Retreat  De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • 2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 

HUISREGELS

 • 1. Onze locatie is rookvrij, drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de retreat niet toegestaan.
 • 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Yoga Retreat is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • 3. Yoga Retreat heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.    

Binnen 23 minuten gefocust en opgeladen dankzij deze unieke Quick Recharge audio

Download gratis Quick Recharge Audio